Obchodní podmínky

pro vzdělávací akce

 

Všeobecné obchodní podmínky pro odborné semináře, přednášky, kurzy a další vzdělávací akce pořádané na živo

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky Kristiny Zemánkové IČ: 76582931 DIČ: CZ8757290201, se sídlem Wellnerova 8, 77900 Olomouc jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Olomouce, evidenční číslo živnostenského oprávnění 76582931, která poskytuje služby v oblasti otevřených vzdělávacích akcí, upravují smluvní vztah mezi Objednatelem a Kristinou Zemánkovou jako Poskytovatelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem Kristinou Zemánkovou a Objednatelem vzniká na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

Objednatelem je právnická osoba či fyzická osoba podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy, který projeví zájem o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele pro sebe jako účastníka nebo jím sjednaný počet účastníků – příjemců služeb.

1.2.
Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v písemné smlouvě o poskytnutí služeb. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.3.
Znění všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.
Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je umístění nabízené služby – vzdělávací akce – Poskytovatelem na internetových stránkách www.strom-zivota.net. K uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi Poskytovatelem a Objednatelem dojde – po provedení registrace Objednatele na www.strom-zivota.net v sekci Odborné semináře – doručením řádně vyplněné objednávky Objednatele na příslušný seminář prostřednictvím objednacího formuláře nebo e-mailem zaslaným na adresu kristina.zemankova@seznam.cz

2.2.
Objednatel odesláním objednávky, za použití prostředků komunikace na dálku, akceptuje nabídku Poskytovatele včetně těchto všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na internetových stránkách www.strom-zivota.net a závazně objednává zařazení účastníka do konkrétní vzdělávací akce. Objednatel zároveň stvrzuje správnost údajů o své osobě. Údaje musí být pravdivé a v souladu s údaji v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, pokud je v něm zapsán.

2.3.
Objednávky jsou evidovány a zařazovány v pořadí, jak došly, až do naplnění kapacity vzdělávací akce. V případě objednávky došlé po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce je Objednatel bezprostředně informován o tom, že pro naplnění kapacity nedošlo k uzavření smlouvy o službách a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa vzdělávací akce.

2.4.
Dojde-li na straně Objednatele k jakékoli změně údajů, které se týkají objednávky, je Objednatel povinen o této změně neprodleně písemně informovat Poskytovatele.

2.5.
Objednatel obdrží alespoň jeden den před zahájením vzdělávací akce elektronicky na e-mail uvedený v objednávce či telefonicky informaci Poskytovatele o případném zrušení vzdělávací akce nebo o změně termínu a/nebo místa konání a/nebo doby zahájení a/nebo lektora.

3. ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.
Objednané služby hradí Objednatel jedním z následujících způsobů:

– bezhotovostně bankovním převodem na účet 2700139918/2010 (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

– bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

– online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.2.
Faktura – řádný daňový doklad bude Objednateli vystaven nejpozději do tří dnů po obdržení platby Poskytovatelem a to ve výši sjednané ceny za objednanou vzdělávací akci. Daňový doklad bude zaslán Objednateli elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.
V případě nezaplacení ceny za vzdělávací akci podle zálohové faktury má Poskytovatel právo odepřít Objednateli účast na vzdělávací akci.

3.3.
Poskytovatel není plátce DPH. Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a tato cena je konečná. V ceně některých vzdělávacích akcí jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. V případě individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena po slevě uvedena v zálohové faktuře i v daňovém dokladu.

4. STORNO PODMÍNKY

4.1.
Jakékoliv změny objednávek je možno učinit pouze písemnou formou e-mailem zaslaným na adresu kristina.zemankova@seznam.cz.
Storno objednávek je možné učinit rovněž pouze písemnou formou e-mailem zaslaným na adresu kristina.zemankova@seznam.cz takto:

Storno poplatek činí 100 % ceny.
V případě, že se Účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, je možné po dohodě provedené písemnou formou:

svou účast na vzdělávací akci převést na jiného účastníka (náhradníka), který splňuje podmínky (např. odborné vzdělání) pokud je účast na vzdělávací akci podmíněna.
nahradit si svou účast na vzdělávací akci v jiný termín (až se daná vzdělávací akce bude opakovat), pokud nebude kapacita této akce naplněna. Svou účast je takto možné přesunout na jiný termín pouze jednou. V případě, že se mezitím cena vzdělávací akce zvedne, je účastník povinen doplatit rozdíl ceny, pokud se chce náhradního termínu zúčastnit.
4.2.
Objednatel je povinen uhradit cenu za vzdělávací akci i v případě, že se přihlášený účastník (náhradník) vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito storno podmínkami.
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávací akce i v případě objednávky, která byla Objednateli potvrzena se slevou nebo poskytnuta zdarma za předpokladu, že nabídka služby obsahuje její plnou cenu. Obdobné platí v případě, že se Objednatel vzdělávací akce bez důvodné omluvy nezúčastní a neprovede storno.

4.3.
V případě, že se přihlášený účastník nemůže vzdělávací akce zúčastnit, může Objednatel vyslat náhradníka s tím, že jeho údaje sdělí Poskytovateli e-mailem zaslaným na adresu kristina.zemankova@seznam.cz nejpozději jeden pracovní den před konáním vzdělávací akce.

5. ORGANIZAČNÍ POKYNY

5.1.
Organizační pokyny zašle Poskytovatel Objednateli před uskutečněním objednané vzdělávací akce na e-mail, který Účastník zadal v objednávce. A to nejpozději týden před konáním vzdělávací akce.

5.2.
Čas ukončení vzdělávací akce je uveden v nabídce pouze orientačně a v návaznosti na množství dotazů účastníků apod. může být lektorem změněn.

6. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

6.1.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu, místa konání a doby zahájení vzdělávací akce, případně na její zrušení z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění.
Případná změna bude Objednateli včas oznámena dle čl. 2.5. shora.

6.2.
Poskytovatel si vyhrazuje právo drobné změny programu vzdělávací akce při dodržení její obsahové náplně.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1.
Prodávající, jako provozovatel internetových stránek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropské Unie 679/2016 Sb. známému jako GDPR, v platném znění. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v prohlášení o zpracování os. údajů na stránce Ochrana osobních údajů

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.
Objednatel bere na vědomí autorská práva týkající se studijních materiálů poskytovaných v rámci vzdělávacích akcí a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez předchozího písemného souhlasu ze strany nositelů autorských práv.

8.2.
Je-li Objednatelem podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku, a objednávku tedy činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo veřejnoprávní subjekt či orgán státní správy, neuplatní se na právní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem ustanovení § 1798 až  § 1801 a ustanovení § 1820 až § 1840 občanského zákoníku.

8.3.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o službách. Každá nová verze těchto všeobecných obchodních podmínek je dostupná na internetových stránkách www.strom-zivota.net s uvedením data platnosti a účinnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.července 2022 a jsou k dispozici na internetových stránkách www.strom.zivota.net

V Praze 1. července 2022